GasAlertClip Extreme 2

Máy đo đơn khí độc dùng 2 năm, BW Honeywell GasAlertClip Extreme 2. Máy sẽ theo dõi liên tục và hiển thị lên màn hình LCD gồm cả số và chữ về khoảng thời gian còn lại của máy sau khi hiệu chỉnh, và đưa ra cảnh báo về trạng thái của máy, đưa ra khuyến cáo thời gian tự hiệu chỉnh.

Tùy chọn đo 1 trong những loại khí sau:

  • GasAlertClip Extreme 2: H2S – Hydrogen Sulfide
  • GasAlertClip Extreme 2: O2 – Oxygen
  • GasAlertClip Extreme 2: CO – Carbon Monoxide
  • GasAlertClip Extreme 2: SO2 – Sulfur Dioxide

Hiển thị tất cả 4 kết quả