Ventis MX4

Thiết bị phát hiện đa khí Ventis MX4 hãng ISC, tuỳ chọn bơm gắn ngoài: Đo khí cháy nổ/Mê tan – Đo xúc tác khuếch tán; Đo khí O2, CO/H2 low, CO, H2S, NO2, SO2 – Cảm biến điện hoá

Dải đo cảm biến Ventis MX4

  • Combustible Gases: 0-100% LEL in 1% increments
  • Methane (CH4): 0-5% of vol. in 0.01% increments
  • Oxygen (O2): 0-30% of vol. in 0.1% increments
  • Carbon monoxide (CO/H2 low): 0-1,000 ppm in 1 ppm increments
  • Carbon monoxide (CO): 0-1,000 ppm in 1 ppm increments
  • Hydrogen sulfide (H2S): 0-500 ppm in 0.1 ppm increments
  • Nitrogen dioxide (NO2): 0-150 ppm in 0.1 ppm increments
  • Sulfur dioxide (SO2): 0-150 ppm in 0.1 ppm increments

Hiển thị tất cả 3 kết quả