Máy đo khí GMI PS200, đo 4 khí LEL O2 CO H2S

Máy đo khí Teledyne GMI PS200

Máy đo khí PS200 Series phát hiện tất cả hỗn hợp có thể có các khí LEL, O2, CO, H2S, bao gồm cả phát khí các khí đơn lẻ. Ngoài việc hiển thị đồng thời các giá trị nồng độ khí đọc được, người dùng có thể bắt đầu việc bumptest  bất cứ lức nào.… Continue reading Máy đo khí GMI PS200, đo 4 khí LEL O2 CO H2S